Samodzielne Koło Terenowe STO nr 30

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to największa w Polsce organizacja obywatelska zajmująca się sprawami edukacji. Powstała w 1987 r. z inicjatywy środowisk związanych z ruchem „Solidarności”, by przełamać monopol państwowy w oświacie. W ramach STO, począwszy od 1989 r., utworzona została sieć szkół funkcjonujących na zasadzie non profit, pod każdym względem twórczych, przyjaznych uczniom i ich rodzicom. Obecnie STO prowadzi na terenie kraju 171 szkół niepublicznych i 6 publicznych (w tym 55 szkół podstawowych, 58 gimnazjów, 36 licea ogólnokształcące oraz szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych, szkoły i przedszkola integracyjne).

Prezesami STO STK nr 30 w tym czasie byli: dr hab. Andrzej Linert, mgr Joanna Drogoń, mgr Bogusław Jasiński. Obecnie, od marca 2009 r., funkcję tą pełni mgr Rafał Zawada.

STO SKT nr 30 jest organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do otrzymywania, z woli darczyńców, 1% podatku dochodowego. Zachęcamy wszystkich Rodziców do wspierania w ten sposób działalności szkoły, w której uczą się Państwa dzieci.

Jak przekazać 1% podatku STO? >>>
Statut STO >>>
Sprawozdania >>>


Aktualny skład Zarządu

W dniu 31 stycznia 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła. Po zmianie składu Zarząd ukonstytuował się następująco:

 

Rafał Zawada prezes
Tomasz Ostrowski wiceprezes
Piotr Czapliński skarbnik
Monika Bernacka sekretarz
Hanna Góralczyk członek zarządu

Adres do korespondencji:
ul. Edukacji 11a,
43-100 Tychy
e-mail: zarzad(at)zssto.org

2. W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Elżbieta Klębowska, Alina Mazurczyk, Elżbieta Zemanek-Mleczko.

3. Delegatem na Krajowy Zjazd STO została:
Edyta Razmus.

Zgodnie ze Statutem, kadencja wybranych władz trwa trzy lata, do czasu kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania. Spotkania zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej, w razie potrzeb.

Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Delegaci wybierani są przez członków zrzeszonych w Kole.
Aby zostać członkiem/członkinią należy złożyć deklarację (dostępna w sekretariacie szkoły).

Składki członkowskie przeznaczane są na realizację celów statutowych STO SKT nr 30, czyli na potrzeby szkoły i uczęszczających do niej uczniów. Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek:

ING Bank Śląski 82 1050 1399 1000 0023 2809 0564


Wysokość rocznej składki członkowskiej STO w roku obrotowym 2018/2019

Zarząd STO Samodzielnego Koła Terenowego nr 30 w Tychach, informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2018/2019 wynosi 49 zł.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2018 r. wyniosło 4811,42 zł (Dz.Urz. GUS 2018 r., poz. 34), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 49 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku. 25% kwoty, jaka zostanie zebrana od członków danego Koła, Zarząd Koła odprowadza w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na konto Zarządu Głównego Towarzystwa.

Wysokość składki członkowskiej w poprzednich latach obrotowych:

  • 2017/2018 – 45,00 zł.,
  • 2016/2017 – 43,00 zł.,
  • 2015/2016 – 41,00 zł.,
  • 2014/2015 – 40,00 zł.,
  • 2013/2014 – 38,00 zł.

Źródło: http://www.sto.org.pl/czlonkostwo


Stanowisko Zarządu Głównego STO w sprawie likwidacji gimnazjów

Zarząd Główny STO wypracowuje stanowisko w sprawie zapowiadanych przez rząd reform w oświacie, polegających m. in. na likwidacji gimnazjów w 2017 roku oraz powrocie do 8-letniej szkoły podstawowej.

Zarząd Główny STO podjął dyskusję na temat zapowiadanej przez rząd likwidacji gimnazjów. Większością 9 głosów Zarząd Główny zdecydował o podjęciu działań mających na celu wyrażenie sprzeciwu wobec pomysłu likwidacji gimnazjów. Jesteśmy przekonani, że likwidacja nie tylko nie rozwiąże żadnych istniejących w oświacie problemów, ale też wywoła chaos i zniszczy szereg osiągnięć polskiej edukacji ostatnich lat.

Takie stanowisko zaprezentowała m. in. pani Krystyna Norwa, Wiceprezes STO, w rozmowie w Polsat News. Program można zobaczyć TU.

Obecnie Zarząd Główny wypracowuje stanowisko dotyczące metod i środków, jakimi powinniśmy się posłużyć, aby wyrazić sprzeciw w tej sprawie. Ma temu służyć m. in. ankieta wysłana do Dyrektorów Szkół STO, która pozwoli ocenić, jakie jest zdanie całego środowiska STO.

Zapraszamy wszystkich do wyrażenia swojego zdania i dzielenia się swoimi argumentami, przemyśleniami. Takie opinie można przesyłać na adres: biuro@sto.org.pl i/lub biuroprasowe@sto.org.pl

Zarząd STO SKT nr 30 w Tychach