Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informacje:

Szanowni Państwo, Pracownicy ZS STO, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów, Współpracownicy!

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11a.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np: sądy, Prokuratura, Policja, OPS oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe;
  • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości-art.2 ust.1 pkt.5;
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  • rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
  • ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności-art.46 ust.1 pkt.5.

Odbiorcami danych są organy administracji publicznej oraz usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 

Dokumenty i Wnioski:

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych >>>
Wniosek o zmianę danych osobowych >>>
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych >>>
Wniosek o usunięcie danych osobowych >>>
Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych >>>
Wniosek o przeniesienie danych osobowych >>>
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych >>>

 Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych, t. j. w

Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego
ul. Edukacji 11A
43-100 Tychy

 

Kontakt z IOD i AD:

Kontakt z Administratorem Danych: ad@zssto.org
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zssto.org