Rekrutacja do klasy II - VIII

Zapisy codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły
w godz. 7.45 – 15.45.

Nasz adres:
ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy.
Telefon: 32 219 02 40, fax: 32 219 02 41
email: szkola@zssto.org

Bezpośredni e-mail do Pani Dyrektor:
edrazmus@poczta.fm

 1. Warunki przyjęcia ucznia do klas II-VIII określa każdorazowo Dyrektor. Warunkami niezbędnymi są:
 1. wolne miejsce w klasie, do której uczeń kandyduje,
 2. rozmowa Dyrektora z rodzicami kandydata,
 3. przedstawienie ostatniego świadectwa promocyjnego kandydata lub dowodu na realizację nauki w przypadku ucznia z zagranicy,
 4. oceny cząstkowe uzyskane w danym roku szkolnym – przy przyjęciu w trakcie roku szkolnego,
 5. udział w zajęciach próbnych, w terminie określonym przez Dyrektora.
 1. O przyjęciu decyduje Dyrektor po konsultacji z wychowawcą klasy, do której uczeń ma być przyjęty.
 1. Nie przyjmuje się do szkoły uczniów z oceną zachowania poprawną i niższą, z zastrzeżeniem pkt. 5.
 1. Nie przyjmuje się do szkoły uczniów ze średnią ocen poniżej 4,0, z zastrzeżeniem pkt. 5.
 1. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor może przyjąć ucznia, który nie spełnia kryteriów opisanych w pkt. 3 i 4, na podstawie zawarcia kontraktu z uczniem i jego rodzicami.

 REKRUTACJA DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

I. Informacje podstawowe:

 1. W roku szkolnym 2016/17 w naszej szkole funkcjonuje jedna klasa VI.
 2. Prowadzimy nabór do drugiej klasy VII na rok szk. 2017/2018.
 3. Ostateczna decyzja o utworzeniu klasy – czerwiec 2017.

II. Procedura zapisania dziecka obejmuje:

 1. złożenie w szkole wypełnionego formularza zgłoszeniowego (pdf >>>; doc >>>),, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, z jednoczesnym wpłaceniem połowy kwoty wpisowego (= 300zł) na rachunek bankowy Szkoły (ING Bank Śląski, 70 1050 1399 1000 0022 2607 8984),
 2. przedstawienie świadectwa klasy V i wykazu ocen śródrocznych w kl. VI,
 3. złożenie formularza zgłoszeniowego na spotkanie diagnozujące do dnia 17 maja 2017 r.,
 4. udział dziecka w spotkaniu diagnozującym poziom języka angielskiego i umiejętności interpersonalne – 20 maja 2017 r. (sobota), 9.00 – 12.00,
 5. test diagnozujący poziom języka angielskiego - zakres materiału (docx>>, pdf>>).

III. Do klasy VII przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli klasę VI.

IV. Przyjęcie ucznia do Szkoły następuje na podstawie:

 1. wyników nauczania w poprzednich latach,
 2. wyniku testu diagnozującego poziom języka angielskiego,
 3. obserwacji umiejętności interpersonalnych i zachowania lub rozmowy kwalifikacyjnej z dyrektorem szkoły.

V. W uzasadnionych przypadkach (np. średnia ocen powyżej 5,0; dyplom laureata konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty; szczególne osiągnięcia w wielu konkursach na poziomie co najmniej powiatowym) dyrektor może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Dokumenty wymienione w pkt. IV (1 i 2) należy dostarczyć do 28 czerwca 2017, razem z jednym zdjęciem do legitymacji szkolnej.

VII. W przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych uczniów jest większa niż liczba miejsc w klasach Dyrektor może przyjmować uczniów według kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają:

 1. absolwenci SP im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w ZS STO w Tychach,
 2. rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół STO w Tychach pod warunkiem, iż rodzice dziecka (dzieci) spełniają obowiązki statutowe szkoły, m. in. współpracują ze szkołą, regularnie wnoszą czesne,
 3. dzieci nauczycieli uczących w szkole.