Rekrutacja do klasy I

Regulamin Rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO w Tychach

Rekrutacja do klasy I

Zapisy codziennie od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły
w godz. 7.45 – 15.45.

Nasz adres:
ul. Edukacji 11a, 43-100 Tychy
telefon: 32 219 02 40
email: szkola@zssto.org

Bezpośredni e-mail do Pani Dyrektor:
edrazmus@poczta.fm

I. Rekrutacja prowadzona jest poza rekrutacją elektroniczną.

II. Za organizację przyjmowania uczniów odpowiada Dyrektor Szkoły.

III. Klasy liczą nie więcej niż 16 uczniów.

1. Do klasy I przyjmowane są dzieci w wieku określonym w ustawie o systemie oświaty: na rok szkolny 2017/2018 – dzieci urodzone w 2009 r. oraz (na wniosek rodziców) – dzieci urodzone w 2011 r.

2. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest pozytywna ocena uzyskana podczas spotkania rekrutacyjnego sprawdzającego gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole, Poziom oceny pozytywnej kwalifikującej do przyjęcia do szkoły ustalany jest corocznie, w odniesieniu do danej grupy kandydatów biorących udział w spotkaniach rekrutacyjnych.

IV. Procedura przyjęcia ucznia do klasy I obejmuje:

1. Złożenie w szkole wypełnionego formularza zgłoszeniowego (pdf >>>; doc >>>), podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, z jednoczesnym wpłaceniem połowy kwoty wpisowego (=300zł) na rachunek bankowy Szkoły (ING Bank Śląski 70 1050 1399 1000 0022 2607 8984. W przypadku rezygnacji rodzica ze szkoły kwota ta nie podlega zwrotowi. Kwota ta jest zwracana jedynie w przypadku odrzucenia kandydatury dziecka przez szkołę po spotkaniu rekrutacyjnym (przed podpisaniem umowy).

2. Udział ucznia w spotkaniu rekrutacyjnym odbywającym się w terminie marzec-maj roku, w którym dziecko rozpocznie naukę w klasie I.

a. Spotkanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły. Spotkanie rekrutacyjne ma charakter obserwacji funkcjonowania dziecka w sytuacji zadaniowej i odbywa się w grupie 5-12 osobowej. Osobami prowadzącymi spotkanie są co najmniej 2 osoby spośród następujących: dyrektor szkoły, wicedyrektor, psycholog szkolny, pedagog szkolny, wychowawca kl. I-III, wychowawca świetlicy. W skład Komisji Rekrutacyjnej może wchodzić przedstawiciel organu prowadzącego. W wyjątkowych sytuacjach spotkanie rekrutacyjne może mieć charakter indywidualny (dziecko, rodzic/opiekun prawny, komisja kwalifikacyjna).

b. Na spotkanie rekrutacyjne rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć informację o gotowości szkolnej dziecka (dokument wydaje przedszkole) lub opinię wychowawcy przedszkola o dziecku (pdf >>>doc >>>). Jeśli dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub lekarską – wymagane jest jej wcześniejsze przekazanie do szkoły celem dostosowania warunków spotkania i uwzględnienia w ocenie gotowości dziecka zawartych w niej wskazań.

c. Podczas spotkania rekrutacyjnego oceniane są: gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole, w tym dojrzałość społeczna i emocjonalna, rozwój intelektualny i motoryczny, wiedza ogólna i kultura osobistą kandydata/kandydatki. Poziom oceny pozytywnej kwalifikującej do przyjęcia do szkoły ustalany jest corocznie, w odniesieniu do danej grupy kandydatów biorących udział w spotkaniach rekrutacyjnych wg następującego algorytmu:

• Każde dziecko biorące udział w spotkaniu oceniane jest przez min. 2 osoby z komisji rekrutacyjnej. Ocena jest uśredniana i wyrażona jako procent punktów możliwych do uzyskania.

• Ocenie podlega:

- zachowanie dziecka podczas spotkania m.in.: przestrzeganie ustalonych zasad, współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, umiejętność czekania na swoją kolej, samodzielność, radzenie sobie z trudnościami i porażkami, wytrwałość, koncentracja uwagi, motywacja do nauki;

- wiedza i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego m.in. spostrzegawczość, grafomotoryka, koordynacja ruchowa, orientacja na płaszczyźnie i w przestrzeni, słownictwo, logiczne myślenie, rozpoznawanie figur geometrycznych, liczb i liter, kategoryzowanie, odwzorowywanie, zapamiętywanie wzorów.

• Średnia ocena uzyskana przez wszystkich uczniów jest przyjmowana jako ocena pozytywna kwalifikująca do przyjęcia do klasy I.

• Spośród kandydatów, którzy uzyskali ocenę pozytywną pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci uczących się w szkole (pod warunkiem, iż rodzice spełniają obowiązki statutowe szkoły, m. in. współpracują ze szkołą w przypadku wystąpienia trudności dydaktyczno-wychowawczych, regularnie wnoszą czesne) oraz dzieci pracowników ZS STO w Tychach.

• Kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną przyjmowani są według kolejności zgłoszeń (data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego).

• Jeśli kandydaci, którzy uzyskali ocenę pozytywną nie wyczerpują liczby miejsc w tworzonych klasach I – przyjmowani mogą być pozostali kandydaci według poziomu osiągnięć podczas spotkań rekrutacyjnych.

d. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną, na podstawie obserwacji uzyskanych podczas spotkania rekrutacyjnego, opinii wychowawcy przedszkola i ankiety uzupełnionej przez rodziców. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

e. Podczas spotkania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni wypełniają ankietę dotyczącą rozwoju dziecka oraz oczekiwań związanych ze szkołą.

f. Brak wpłaty (300zł) uniemożliwia udział w spotkaniu rekrutacyjnym. Nieobecność na spotkaniu rekrutacyjnym powoduje przesunięcie na koniec listy rezerwowej niezależnie od daty złożenia formularza zgłoszeniowego.

3. Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami/opiekunami prawnymi celem omówienia wyników spotkania rekrutacyjnego, gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej oraz zasad funkcjonowania Szkoły.

4. Podpisanie umowy o nauczanie z jednoczesnym wpłaceniem drugiej połowy kwoty wpisowego.

5. Dostarczenie do Szkoły dokumentów:

a. informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wydaje do 30 kwietnia przedszkole, do którego dziecko uczęszcza), jeśli nie została dostarczona na spotkanie rekrutacyjne;

b. bilans 6-latka i kserokopia karty szczepień;

c. zdjęcie do legitymacji szkolnej.

IV. Zgłoszenia kandydatów i kandydatek do klasy I przyjmowane są w ciągu całego roku szkolnego. Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019.

V. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie zapewnia miejsca w klasie I.