O STO

Społeczne Towarzystwo Oświatowe to największa w Polsce organizacja obywatelska zajmująca się sprawami edukacji. Powstała w 1987 r. z inicjatywy środowisk związanych z ruchem „Solidarności”, by przełamać monopol państwowy w oświacie. W ramach STO, począwszy od 1989 r., utworzona została sieć szkół funkcjonujących na zasadzie non profit, pod każdym względem twórczych, przyjaznych uczniom i ich rodzicom. Obecnie STO prowadzi na terenie kraju 171 szkół niepublicznych i 6 publicznych (w tym 55 szkół podstawowych, 58 gimnazjów, 36 licea ogólnokształcące oraz szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych, szkoły i przedszkola integracyjne).

Prezesami STO STK nr 30 w tym czasie byli: dr hab. Andrzej Linert, mgr Joanna Drogoń, mgr Bogusław Jasiński. Obecnie, od marca 2009 r., funkcję tą pełni mgr Rafał Zawada.

STO SKT nr 30 jest organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do otrzymywania, z woli darczyńców, 1% podatku dochodowego. Zachęcamy wszystkich Rodziców do wspierania w ten sposób działalności szkoły, w której uczą się Państwa dzieci.

Jak przekazać 1% podatku STO? >>>
Statut STO >>>

Szkoły STO charakteryzują się wysokim poziomem nauczania, co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnych, oraz bardzo ciekawa oferta wychowawcza, uwzględniająca oczekiwania rodziców. Uczniowie w szkołach STO traktowani są podmiotowo, maja liczne zajęcia dodatkowe i nowocześnie prowadzone lekcje języków obcych, uprawiają ulubione formy sportu. Celem edukacji jest wszechstronny rozwój, rozbudzenie chęci do nauki, aktywności i samodzielności. Dyscypliny nie narzuca się arbitralnie, ale granice wolności są wyraźnie wyznaczone i przestrzegane.

Oprócz prowadzenia szkół Społeczne Towarzystwo Oświatowe organizuje szereg programów szkoleniowych i edukacyjnych oraz konkursów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. W programach tych staramy się przybliżyć odbiorcom polska kulturę i historię, pokazując ją na tle wszystkich nurtów wielkiej cywilizacji europejskiej. STO organizuje też szkolenia przeznaczone specjalnie dla swoich nauczycieli i działaczy, ponieważ STO to organizacja "uczącą się permanentnie".

Na polu szkolnictwa wyższego sukcesem STO jest założenie jednej z pierwszych niepublicznych wyższych uczelni w kraju - Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. W ciągu piętnastu lat z małej uczelni pedagogicznej przekształciła się w ceniona szkołę wyższa, prowadząca na 5 kierunkach studia licencjackie i magisterskie.

STO działa także w szkolnictwie publicznym, co wynika z przekonania, że: Szkoła pod zarządem państwowym pozostaje własnością społeczna. Rodzice, działacze STO, zakładają skuteczne Rady Rodziców i zabiegają o ich upodmiotowienie w polskim systemie oświaty. Ostatnim osiągnięciem jest założenie Fundacji "Rodzice Szkole" mającej na celu wzmocnienie ruchu na rzecz praw rodziców w szkołach publicznych.

Istotną dziedziną działalności STO są inicjatywy legislacyjne zarówno w obszarze prawa oświatowego (regulujące funkcjonowanie szkolnictwa niepublicznego i Rad Rodziców w szkołach publicznych), jak i dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Członkowie STO to elita obywatelska kraju, ludzie, którzy dla dobra wspólnego, działając społecznie, bez jakichkolwiek korzyści materialnych, dbają o to, co dla demokratycznej Polski jest najważniejsze - kształcenie młodzieży światłej, twórczej i odpowiedzialnej, rozumiejącej wartości uniwersalne i patriotyczne.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o Społecznym Towarzystwie Oświatowym zapraszamy na stronę internetową: www.sto.org.pl. Zapraszamy też na witryny poszczególnych szkół.