„Potrafię lepiej – w SP STO. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet IX Rozwój kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji 1 września 2011 r. – 30 czerwca 2012 r.
Koszt projektu 30 000,00 zł

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III i jest odpowiedzią na zdiagnozowane trudności, potrzeby i zainteresowania. Mimo wielu kół zainteresowań działających w naszej szkole – w ramach projektu uruchomiliśmy następujące zajęcia pozalekcyjne:

„Klub Ciekawskich” – dla dzieci o zainteresowaniach matematyczno-przyrodnicznych. Realizacja programu ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz rozwijanie twórczego, oryginalnego myślenia poprzez udział w zadaniach problemowych. „Ja też potrafię” – dla mających trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu. W kilkuosobowych podgrupach uczniowie i uczennice efektywnie zmagają się ze stawianymi im wymaganiami. Dzięki pokonywaniu trudności zwiększają swoje szansy na szkolne sukcesy. 

„Gimnastyka korekcyjna” – dla dzieci z wadami postawy. Pod fachowym okiem rehabilitantki dziewczynki i chłopcy osiągają coraz lepszą świadomość prawidłowej postawy ciała, poprawiają koordynację ruchową i wykonują ćwiczenia korygujące. 

Doposażenie bazy dydaktycznej, możliwe ze względu na unijne dofinansowanie, sprawiło, że zajęcia są atrakcyjne i urozmaicone a to zwiększa motywację do uczenia się i pokonywania trudności przez uczniów i uczennice. Dzieci z przyjemnością biorą udział w zajęciach.